Dnes je: streda, 24. júl 2024, Meniny má:

Modlitby

Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno Tvoje,
príď kráľovstvo Tvoje,
buď vôľa Tvoja,
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný, daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás od zlého. Amen.

 

Anglická verzia

Our Father, Who art in heaven
Hallowed be Thy Name;
Thy kingdom come,
Thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.

Talianská verzia

Padre nostro che sei nie cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volonta,
come in cielo cosi in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.

Latinská verzia

Pater noster qui est in coelis
sanctificetur nomen tuum
adveniat regnum tuum
fiat voluntas tua sicum in coelo, et in terra.
Panem nostrum quottidianum da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo. Amen.

Nemecká verzia

Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe wie im Himmel,
So auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
Und vergib uns unseren Schuld.
Wie auch wir vergeben unsere Schuldigern.
Und fuhre uns nicht in Versuchung,
Sondern erlose uns von dem Bosen.
Denndein ist das Reich und die Kraft
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Zdravas Mária

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Sláva Otcu
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech ej i teraz i vždycky, až na veky vekov amen.

 

Anglický verzia

Hail Mary, full of grace,
our Lord is with thee,
blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, mother of God,
pray for us sinners, now, and in
the hour of our death.
Amen.

Latinská verzia

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen

Nemecká verzia

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria,
Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde
unseres Todes.
Amen

Talianská verzia

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore e con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto e il frutto del tuo seno, Gesú.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen

Anjel Boží

Anjel Boží, strážca môj, prosím Ťa vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli, viedol (la) život Bohu milý a tak Tebou chránený (á) bol (a) raz v nebi spasený (á).

 

Anglická verzia

Angel of God, my Guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day (or night) be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.

Latinská verzia

Angele Dei,
qui custos es mei,
me, tibi commissum pietate superna,
illumina, custodi,
rege et gubérna.
Amen.

Verím v Boha

Verím v Boha,

Otca všemohúceho,

Stvoriteľa neba i zeme,

i v Ježiša Krista, nášho Pána,

ktorý sa počal z Ducha Svätého,

narodil sa z Márie Panny,

trpel za vlády Poncia Piláta,

bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.

Zostúpil k zosnulým,

tretieho dňa vstal z mŕtvych,

vystúpil na nebesia,

sedí po pravici Boha Otca všemohúceho,

odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,

svätú Cirkev katolícku,

spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

 

Anglická verzia

I believe in God,
the Father Almighty,
Creator of Heaven and earth;
and in Jesus Christ, His only Son, Our Lord,
Who was conceived by the Holy Spirit,
born of the Virgin Mary,
suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, and was buried.
He descended into Hell.
The third day He arose again from the dead;
He ascended into Heaven,
sitteth at the right hand of God, the Father Almighty;
from thence He shall come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
the holy Catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and the life everlasting. Amen.

Latinská verzia

Credo in Deum Patrem omnipotentem;
Creatorem caeli et terrae.

Et in Jesum Christum,
Filium eius unicum, Dominum nostrum;
qui conceptus est
de Spiritu Sancto,
natus ex Maria virgine;
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus;
descendit ad inferos;
tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos;
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis;
inde venturus est
iudicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum;
sanctam ecclesiam catholicam;
sanctorum communionem;
remissionem peccatorum;
carnis resurrectionem;
vitam aeternam. Amen.

Chváloslovie

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

 

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého. 
Zdravas', Mária... 
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. 
Zdravas', Mária... 
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 
Zdravas', Mária...


Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. 
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa

Bože, z anjelovho zvestovanie vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.  Amen.

 

Raduj sa nebies Kráľovná

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa

Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Ruženec

Radostný ruženec

1.Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. 
2.Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila. 
3.Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. 
4.Ktorého si, Panna, v chráme obetovala. 
5.Ktorého si, Panna, v chráme našla. 

Bolestný ruženec

1.Ktorý sa pre nás krvou potil.
2.Ktorý bol pre nás bičovaný.
3.Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
4.Ktorý pre nás kríž niesol.
5.Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec

1.Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2.Ktorý slávne vystúpil do neba.
3.Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4.Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
5.Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.