Dnes je: sobota, 25. máj 2024, Meniny má:

Manželstvo z pohľadu kanonického (cirkevného) práva

Manželstvo, viac ako iné sviatosti, má v kanonickom práve osobitné postavenie. Vyplýva to z dôležitosti poslania manželstva v občianskom živote a v Cirkvi. Manželstvo nie je súkromnou záležitosťou dvoch osôb, ktoré ho uzatvárajú, ale má svoj dosah na život spoločnosti a Cirkvi.

 

Manželstvo sa definuje ako zmluva, ktorou - muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života

 

  1. ktorá svojou povahou je zameraná na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí
  2. ktorú Kristus povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti (kan.1055)

 

To, čo ho odlišuje od iných ľudských spoločenstiev je cieľ ku ktorému smeruje. Tento cieľ nepochádza z ľudského rozhodnutia, ale svojou prirodzenosťou je daný Božím plánom, aby sa manželia navzájom ako osoby dopĺňali a zdokonaľovali a odovzdávali i formovali nový život. Základom manželstva je Božia vôľa, ktorá z manželstva urobila zmluvu i sviatosť spolu. Preto sa manželstvo katolíkov, hoci by iba jedna stránka bola katolícka, riadi nielen božským, ale aj kanonickým (cirkevným) právom.

 

Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to právo nebráni. Aby mohlo manželstvo vzniknúť je potrebný súhlas muža aj ženy. Týmto úkonom sa navzájom odovzdávajú a prijímajú. Takto vzniknutá zmluva je neodvolateľná (kan.1057) .

Podstatné vlastnosti manželstva

  1. jednota - to znamená, že vylučuje sa polygamia (mnohoženstvo) a polyandria (mnohomužstvo)
  2. nerozlučnosť - vylučuje rozvod (môže byť rozviazané iba smrťou jedného z manželov)

 

Manželstvo sa považuje za platné dovtedy, kým sa nedokáže opak. Preto nestačí iba potvrdiť, že je neplatné alebo pochybovať o jeho platnosti (kan.1060).

Platné manželstvo

Manželstvo sa nazýva: platné, ak pri jeho uzavieraní boli splnené všetky podmienky prirodzeného a cirkevného práva, neplatné, ak sa uzavieralo s manželskou prekážkou, ak nebol daný manželský súhlas alebo nebola zachovaná predpísaná forma. Nazýva sa aj nulitné.

 

Platné manželstvo sa delí na: uzavreté čiže uznané Cirkvou, lebo bolo pred ňou predpísanou formou slávené a nebolo ešte zavŕšené manželským stykom, dokonané (zavŕšené) ak manželia ľudským spôsobom uskutočnili medzi sebou manželský úkon na splodenie dieťaťa.

 

Neplatné manželstvo sa nazýva putatívne, ak aspoň jeden z manželov ho uzavieral v presvedčení, že bolo uzavreté platne. Takéto manželstvo je putatívnym dovtedy, kým obidvaja nenadobudnú istotu, že ich manželstvo je nulitné.

Za neplatné a nedovolené považuje Cirkev aj civilné manželstvo, ktoré bolo uzavreté pred štátnym orgánom. Katolíkov viaže cirkevný zákon vo všetkom čo sa týka prípravy a slávenia sviatosti manželstva ako aj života v ňom.